આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ

 • project

  રેડિયન્સ મનિલા ખાડી

 • project

  મૈયાંગગા

 • project

  મોટા એપલ પ્રોજેક્ટ

 • project

  પાસિઓ હાઇટ્સ પ્રોજેક્ટ -મનીલા

 • project

  ગ્રોવર ટાવર

 • project

  કોન્ફરન્સ બિલ્ડિંગ

 • project

  મનિલા ડોક્ટર્સ હોસ્પિટલ - મનિલા

 • project

  અલ્જેરિયા ઓપેરા હાઉસ